Είμαστε δίπλα σας
για το όφελος των
ασθενών σας!

Το 34% όλων των πιθανών σοβαρών ΑΕ φαρµάκων του ΚΝΣ προκλήθηκαν από το γενετικό προφίλ του ασθενούς και όχι από τις αλληλεπιδράσεις φαρµάκου µε άλλα φάρµακα.

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί τη νέα προσέγγιση για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, η οποία βασίζεται στην ατομική διαφοροποίηση του κάθε ανθρώπου µε βάση το γονιδιακό του προφίλ, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους γιατρούς και τους ερευνητές να προβλέψουν µε μεγαλύτερη ακρίβεια ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή χωριστά, αφού κανένα άτομο και ασθένεια δεν είναι ίδια.

Η Φαρµακογονιδιωµατική (PGx) μελετά και αναλύει την ανταπόκριση των ασθενών σε φάρμακα, µέσω της συσχέτισης της γονιδιακής τους έκφρασης ή των πολυμορφισμών (SNPs) των γονιδίων τους, µε την αποτελεσματικότητα ή τοξικότητα ενός φαρμάκου.

Τα οφέλη του PGx

Βέλτιστη επιλογή θεραπείας και μείωση της πιθανότητάς αποτυχίας της αγωγής

Όλοι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία με τον ίδιο τρόπο / βαθμό αποτελεσματικότητας

Με την PGx ανάλυση, η προσέγγιση “trial and error” αποφεύγεται

Λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών προκαλούμενων από φάρμακα (πχ. χρόνια ηπατική ή νεφρική βλάβη) μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ταυτοποίησης των πολυμορφισμών στο DNA

Μείωση του συνολικού κόστους θεραπείας

Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, των αποτυχημένων δοκιμών με φάρμακα, του χρόνου κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία και της λήψης πολλών φαρμάκων για την αντιμετώπιση μίας πάθησης συνολικά, οδηγεί σε μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

Καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή

Λήψη φαρμάκων µε καλύτερο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την έναρξη της θεραπείας

Μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία

Μείωση απουσίας από την εργασία

Υψηλότερη αποτελεσματικότητα

Η PGx ανάλυση βελτίωσε σηµαντικά το θεραπευτικό αποτέλεσµα σε ψυχιατρικούς ασθενείς µε καταθλιπτική διαταραχή (αντιψυχωσικά & αντικαταθλιπτικά φάρµακα).

Η PGx ανάλυση οδήγησε σε αύξηση τόσο της κλινικής ανταπόκρισης όσο και της ύφεσης σε ασθενείς µε µείζονα κατάθλιψη.

Λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες

Η PGx ανάλυση βοηθά τον θεράποντα ιατρό να προσφέρει στον κάθε ασθενή του

  • την πλέον αποτελεσματική θεραπεία
  • στην κατάλληλη δοσολογία
  • με τη μικρότερη δυνατή πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων με συγχορηγούμενα φάρμακα

Μικρότερο κόστος

Η PGx ανάλυση µείωσε το κόστος περίθαλψης και θεραπείας σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια κατά 70%.

Η PGx ανάλυση είναι ιδανική για ασθενείς

  • Με χρόνια νόσο και ταυτόχρονη λήψη πολλών φαρμάκων
  • Με πρώτη διάγνωση
  • Μη ανταποκρινόμενους στη θεραπεία
  • Μη συμμορφούμενους στη θεραπεία

Περιεχόμενα Ανάλυσης

Στο report αναφέρεται η ταυτοποίηση των βάσεων του DNA του δείγματος και των αλληλόμορφων στα αντίστοιχα γονίδια όπου απαντώνται για κάθε έναν από τους 24 πολυμορφισμούς που ελέγχθηκαν. Αυτή η γενετική πληροφορία απορρέει από εξατομικευμένη εργαστηριακή επεξεργασία και ανάλυση του δείγματος DNA που στη συνέχεια χρησιμοποιείται στην ερμηνευτική ανάλυση των φαρμακογενετικών σχέσεων
Επιπλέον, υπάρχουν Φαρμακογενετικές πληροφορίες για παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα και /ή την ασφάλεια του φαρμάκου ανάλογα με το φαρμακογενετικό προφίλ του ασθενούς.
Συγκεκριμένα δίνονται πληροφορίες που αφορούν την χορήγηση, όπως η ανταπόκριση η κάθαρση και ο μεταβολισμός των φαρμάκων αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η αύξηση του βάρους , το μεταβολικό σύνδρομο, η υπερτριγλυκεριδιαμία και η όψιμη δυσκινησία.

CNS PGx Test

Το CNS PGx Test παρέχει Φαρμακογενετική ανάλυση για τα φάρμακα που αφορούν παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Συμβάλει στο να επιλέξει ο θεράποντας γιατρός την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή. Με ποιο φάρμακο δηλαδή, και σε ποια δοσολογία ο κάθε ασθενής θα έχει την καλύτερη ανταπόκριση, με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το IDNA PGx CNS είναι In vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” ( Αρ. Πρωτοκόλλου 54854 / 23-05-2022).

Προδιάθεση καρδιαγγειακών παθήσεων –
Βαθμολογία Πολυγονιδιακού Ρίσκου

(Polygenic Risk Score – PRS)

Tο PRS συνδέεται με τη δυνατότητα παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας την ιεράρχηση προληπτικών μέτρων και προσυμπτωματικού ελέγχου, την έναρξη και τη συχνότητα των εξετάσεων, καθώς και τροποποίηση στον τρόπο ζωής και στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Τα οφέλη του Cardio Health για επαγγελματίες υγείας

Βελτίωση της υποεκτίμησης του ρίσκου καρδιαγγειακών επεισοδίων

Τα υπάρχοντα εργαλεία εκτίμησης εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων ενδέχεται σε ένα σημαντικό ποσοστό να υποεκτιμήσουν το ρίσκο.

Το PRS μπορεί να αξιοποιηθεί από το θεράποντα ιατρό για την επαναταξινόμηση ατόμων που έχουν υποεκτιμηθεί, για παράδειγμα από κατηγορία ενδιάμεσου ρίσκου σε κατηγορία υψηλού ρίσκου.

Επιστημονικά άρθρα: Ripatti, S., et al., 2010
Tikkanen, E., et al., 2013

Βελτίωση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας

Άτομα τα οποία γνωρίζουν το PRS τους, και ειδικότερα άτομα με υψηλότερο ρίσκο, επιδεικνύουν υψηλότερη συμμόρφωση με τη θεραπεία ή με θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.

Επιστημονικά άρθρα:Kullo, I.J., et al., 2016
Umans-Eckenhausen, M.A., et al., 2003

Υψηλότερα οφέλη πρωτογενούς πρόληψης σε άτομα υψηλού ρίσκου

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.

Με την έναρξη πρωτογενούς πρόληψης (π.χ. θεραπεία με στατίνες), αυτά τα άτομα επωφελούνται περισσότερο επιτυγχάνοντας σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σχετικού δεκαετούς ρίσκου.

Επιστημονικά άρθρα:Mega, J.L., et al., 2015
Natarajan, P., et al., 2017

Υψηλότερα οφέλη σε νεαρά άτομα

Η εφαρμογή του PRS μπορεί να ελαττώσει το μέσο κόστος της περίθαλψης, να βελτιώσει τα ποιοτικώς σταθμισμένα χρόνια ζωής (Quality Adjusted Life Years – QALYs) και να αποτρέψει μελλοντικά συμβάντα καρδιαγγειακών επεισοδίων, με ιδιαίτερα οφέλη σε άτομα νεαρής ηλικίας με οριακό/ενδιάμεσο κίνδυνο.

Επιστημονικά άρθρα: Mujwara, D., et al., 2022

Επιπολασμός στεφανιαίας νόσου και κολπικής μαρμαρυγής σύμφωνα με το εκατοστημόριο του PRS.

Ασβεστοποίηση στεφανιαίων αρτηριών σύμφωνα με τον τρόπο ζωής και το πολυγονιδιακό ρίσκο.

Περιστατικά στεφανιαίας νόσου ανά θεραπεία με στατίνες και κατηγορία PRS.

Πρώτα αποτελέσματα PRS στον ελληνικό πληθυσμό

Στο iDNA Cardio Health εξετάζεται πληθώρα γονιδίων που συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Δείτε εδώ αναλυτική λίστα των γονιδίων.

Γονίδια που εξετάζονται

Στο iDNA Cardio Health εξετάζεται πληθώρα γονιδίων που συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Δείτε εδώ αναλυτική λίστα των γονιδίων.

iDNA Cardio
Health Kit

Το iDNA Cardio Health kit είναι ένα in vitro διαγνωστικό (IVD) προϊόν Γενετικής Ανάλυσης και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών για την έγκαιρη πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων βασισμένο στη βαθμολογία Πολυγονιδιακού Ρίσκου (PRS & Adjusted PRS).

Το iDNA Cardio Health Kit είναι in-vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” (Αρ. πρωτοκόλλου: 54882 / 23-05-2022).