ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. H Εταιρεία µε την επωνυμία iDNA Genomics (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει Ευρώτα 27 στην Κηφισιά, διοργανώνει ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου διαγωνισμό µε ενδεικτικό τίτλο «Διαγωνισμός για την Παγκόσμια Ημέρα DNA 25/4/21» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα συµµετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συµµετέχοντες»).
 3. Δεν έχουν δικαίωμα συµµετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι των ανωτέρω.
 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 21/4/2021 έως και 27/04/2021.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος µπορεί να συµµετάσχει στο Διαγωνισμό και να µπει στην κλήρωση γράφοντας σε σχόλιο µε την απάντησή του / της κάτω από το post του διαγωνισμού στη σελίδα στο Facebook.
 6. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συµµετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συµµετοχής ή του οποίου η συµµετοχή δεν είναι σύμφωνη µε τους παρόντες όρους.
 7. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής µετά από κλήρωση και θα κερδίσει ένα iDNA Test 3σε1 αξίας €199,90. Κάθε Συµµετέχοντας έχει το δικαίωμα να κάνει τουλάχιστον ένα (1) σχόλιο και να το αναρτήσει στο σχετικό post. Σε περίπτωση παραπάνω του ενός σχολίων, όλα θα θεωρούνται έγκυρα για συµµετοχή.
 8. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στις 28/4/2021 στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και θα ειδοποιηθεί µε προσωπικό µήνυµα στον λογαριασμό του στο Facebook. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως µε την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου.
 9. Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή επειδή δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή του ενημερωτικού μηνύματος.
 10. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τον Νικητής έως τις 6/5/2021, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του συγκεκριμένου Νικητή αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.
 11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συµµετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής του στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των µη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.
 12. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται µε αιτία την προκήρυξη, αποκλειόµενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ.., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 13. Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται µε χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλο δώρο.
 14. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει την κάλυψη καμίας άλλης δαπάνης που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή και εκ της αξιοποιήσεως του δώρου, πλην των ρητά αναφερομένων στο παρόν.
 15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο µε άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του µε ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό µέσω της ιστοσελίδας καθώς και µε ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια µπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συµµετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε µαταίωσης του Διαγωνισμού οι Συµµετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 16. Οι Συµµετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και την σελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικότητα τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.
 17. Η συµµετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραµµών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, µη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης µε το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 18. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συµµετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συµµετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή οποιουδήποτε Συµµετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 20. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έµµεσα από το Διαγωνισμό.
 21. Ο Νικητής δίνει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συµµετάσχει και κερδίσει δώρο, δημοσίευσης του ονόματός του, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών που θα ληφθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, συµπεριλαµβανοµένου υλικού που είτε θα µας αποστείλει για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από µέρους του εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
 22. Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχοντες δίνουν με το παρόν ρητώς τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια να διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα μέχρι και την ανάδειξη Νικητή.
 23. Προς άρση δε πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι οι παρόντες όροι ισχύουν mutatis mutandis.
 24. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά µε το Διαγωνισμό, µπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idnagenomics.com
 25. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική µε τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.